นายปิติวุฒิ เจริญลาภ

       ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก